تبلیغات
ستاد نماز جمعه ی برزک - پاسخ نامه مسابقه ی بزرگ کتاب خوانی
پاسخ نامه ی مسابقه ی بزرگ کناب خوانی-جمعه 24/9/1391
1-ب            2-ج          3-الف             4-ج
5-الف          6-د           7-ج               8-الف
9-ج یا د  توضیح:در این سوال گزینه ی د نیز صحیح در نظر گرفته می شود.
11-ب          12-د یاج         13-ج             14-د
15-ج            16-د         17-الف             18-د
19-ج            20-ج         21-الف             22-ب
23-الف
24-ج یا د  توضیح:در این سوال گزینه ی د نیز صحیح در نظر گرفته می شود
25- ج            26-ب        27-ب             28-د
29-ج            30-داحمد راستی