تبلیغات
ستاد نماز جمعه ی برزک - احکام نماز جمعه
تاریخ : 1392/11/2 | 22:06 | نویسنده : احمد راستی برزکی

احکام نماز جمعه

 

 برای دیدن احکام نماز جمعه

به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

احکام نماز جمعه

(مساله):نماز جمعه مانند نماز صبح دو ركعت است، و امتیازش از نماز صبح این است كه دو خطبه در پیش دارد، و نماز جمعه واجب تخییرى است به این معنى كه مكلف در روز جمعه مخیّر است كه نماز جمعه را بخواند در صورتى كه شرائطش موجود باشد، یا نماز ظهر بجا آورد، پس اگر نماز جمعه را بجا آورد، كفایت از ظهر مى كند. و واجب شدن نماز جمعه چند شرط دارد:

نماز جمعه


"اول"
داخل شدن وقت، و آن عبارت از زوال آفتاب است، و وقتش تا برابر شدن سایه شاخص است با شاخص بنا بر اظهر، پس هر گاه تا برابر شدن سایه با شاخص نماز جمعه را تأخیر انداخت، وقتش خارج شده و نماز ظهر را باید بجا آورد.


"دوم" شماره افراد، و آن هم هفت نفر است با امام، و هر گاه هفت نفر از مسلمانان جمع نشود نماز جمعه واجب نمى شود، بلى نماز جمعه از پنج نفرى كه یكى شان امام باشد صحیح است.


"سوم"
بودن امام جامع شرائط امامت: از عدالت و غیر آن از چیزهائى كه در امام جماعت معتبر است، همچنان كه در بحث نماز جماعت خواهد آمد و بدون او نماز واجب نمى شود. و صحیح بودن نماز جمعه چند شرط دارد:


اول
ـ جماعت بودن، پس فرادى صحیح نیست و هر گاه مأموم پیش از ركوع ركعت دوم نماز جمعه به امام برسد مجزى خواهد بود، و یك ركعت دیگر به او اضافه مى كند و اگر در ركوع دوم درك امام كند مجزى بودنش مشكل است، و احتیاط ترك نشود.


دوم
ـ خواندن دو خطبه پیش از نماز:

كه در خطبه اول حمد و ثناى الهى را گفته و وصیت به تقوى و پرهیزكارى نماید و یك سوره از قرآن بخواند، سپس نشسته و برخیزد، و باز هم حمد و ثناى الهى را بجا آورده و به پیغمبر اكرم ((صلى الله علیه وآله)) و ائمه مسلمین صلوات فرستاده، و براى مؤمنین و مؤمنات استغفار كند، و لازم است خطبه پیش از نماز باشد،

پس اگر نماز را پیش از دو خطبه شروع كرد صحیح نخواهد بود و خواندن خطبه پیش از زوال آفتاب بنا بر احتیاط جائز نیست.

بنحو كه تمامیّت خطبه مقارن زوال باشد و لازم است كسى كه خطبه را مى خواند هنگام خطبه ایستاده باشد پس هر گاه خطبه را نشسته بخواند صحیح نخواهد بود و فاصله انداختن بین دو خطبه به نشستن لازم و واجب است.

و لازم است نشستن مختصر و خفیف باشد، و لازم است امام جماعت و خطیب "كسى كه خطبه مى خواند" یك نفر باشد و احتیاط واجب این است كه در حال خطبه با طهارت باشد و در مقدار واجب از خطبه عربیت:

"زبان عربى" معتبر است، و در مازاد بر آن معتبر نیست مگر آنكه حاضرین زبان عربى را ندانند، كه احوط در این صورت در خصوص وصیت به تقوى، جمع بین عربیت و زبان حاضرین است. و نیز احوط این است كه امام جمعه مجتهد باشد و یا منصوب از قبل مجتهد جامع الشرائط باشد.


سوم ـ آنكه مسافت بین دو نماز جمعه كمتر از یك فرسخ نباشد،

پس هر گاه دو نماز جمعه در مسافت كمتر از یك فرسخ مقارن هم برپا شود، هر دو باطل مى شود، و اگر یكى سبقت بر دیگرى داشت هر چند به تكبیرة الاحرام باشد صحیح و دومى باطل خواهد بود ولى هر گاه پس از برگزارى نماز جمعه كشف شد كه نماز جمعه دیگرى بر او سابق یا مقارنش در مسافت كمتر از یك فرسخ برپا شده بود، بجا آوردن نماز ظهر واجب نخواهد بود، و فرقى نیست بین اینكه این كشف در وقت یا در خارج وقت باشد و برپا نمودن نماز جمعه در صورتى مانع از نماز جمعه دیگر در مسافت مزبور مى شود كه خود صحیح و جامع شرائط باشد، والاّ در مانع بودنش اشكال است، و اقرب مانع نبودن است.


(مسأله) هر گاه نماز جمعه اى كه داراى شرائط است برپا شود، بنا بر احتیاط حضور در آن واجب است، و در وجوب حضور چند چیز معتبر است:


"اول" آنكه مكلف مرد باشد، و حضور جمعه بر زنان واجب نیست.


"دوم" آزادى، پس حضور در نماز جمعه بر بندگان "برده" واجب نیست.


"سوم" حاضر بودن، پس بر مسافر واجب نیست، و در مسافر فرقى نیست كه تكلیف او در نماز قصر باشد یا تمام مثل مسافرى كه قصد اقامه نموده باشد.


"چهارم" سلامت از بیمارى و كورى، پس بر بیمار و كور واجب نیست."

پنجم" پیر نبودن، پس بر پیرمردان واجب نیست.


"ششم" آنكه بین جاى شخص و جائى كه نماز جمعه برپا مى شود بیش از دو فرسخ فاصله نباشد و بر كسى كه سر دو فرسخى است حضور واجب است و همچنین بر كسى كه حضور جمعه بر او دشوار باشد حضور واجب نیست، بلكه بعید نیست كه اگر باران باشد حضور واجب نشود هر چند حرج و مشقتى نداشته باشد.


(مسأله ): چند حكم كه به نماز جمعه راجع است از این قرار است:


"اول"
كسى كه نماز جمعه از او ساقط شده و حضورش واجب نباشد، جائز است در اول وقت مبادرت به نماز ظهر نماید.


"دوم" هر گاه در بلد انسان نماز جمعه جامع شرائط برپا مى شود، بنا بر احتیاط جائز نیست انسان بعد از زوال آفتاب سفر كند.


"سوم" حرف زدن، هنگامى كه امام مشغول خطبه خواندن است ـ جائز نیست، و فرقى بین عدد معتبر در اصل وجوب نماز جمعه و بین بیشتر از آن نیست.


"چهارم"
گوش دادن به دو خطبه بنا بر احتیاط واجب است، ولى كسانى كه معناى خطبه را نمى فهمند، گوش دادن بر آنها واجب نیست.


"پنجم" اذان دوم روز جمعه بدعت است، و این همان اذانى است كه در عرف اذان سوم نامیده مى شود.


"ششم" وقت خطبه امام، بنا بر احتیاط واجب باید حاضر شود و اگر خطبه را درك نكرد و اقتدا نمود نمازش صحیح است.


"هفتم" خرید و فروش هنگامى كه براى نماز جمعه ندا مى شود حرام است در صورتى كه منافى نماز جمعه باشد، والاّ حرام نخواهد بود و اظهر این است كه در صورت حرمت نیز معامله باطل نیست.


"هشتم" كسى كه حضور جمعه بر او واجب بوده، و ترك نموده و نماز ظهر را بجا آورد اظهر این است كه نمازش صحیح باشد.


برچسب ها: نماز جمعه، برزک، آدینه برزک، احکام نماز جمعه،

احمد راستی